Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Symboly města


Znak a vlajka města Kostelec na Hané

Atributy a symboly každé obce vypovídají o tom, jak si její občané váží své obce – svého domova, sami sebe, zpětnou vazbou se pak odrážejí v tom, jak jsou vnímáni ostatními sousedy a cizinci.

Mezi základní atributy obce patří obecní symboly – znak a vlajka. Historický znak město Kostelec na Hané používá, vlajku však dosud nemělo.


Právo na znak a vlajku

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Evidenci žádostí o udělení obecních symbolů vede a informace o obecních symbolech České republiky shromažďuje systém REKOS (Registr komunálních symbolů): http://rekos.psp.cz/


Znak Kostelce na Hané

Město Kostelec na Hané disponuje historickým znakem města, který je zahrnut do kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čarek, „Městské znaky v českých zemích“) – to znamená do publikace, jež má statut metodicky závazné autority pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který znaky prezentované v kompendiu považuje za historické a platné.

Ve zmiňovaném kompendiu nacházíme na str. 205 následující popis znaku:

Znak

 

 

 

„Na červeném štítě je na soklu stříbrné průčelí kostela z kvádrů s otevřenou branou bez vrat a se dvěma polokruhově zaklenutými okny. Nad zdí stojí tři stříbrné věže vedle sebe, prostřední poněkud vyšší než krajní. Každá věž má jedno polokruhem zaklenuté okno a kuželovou modrou střechu vrcholící zlatým křížem.“

Pečeť

 

 

 

 

Takto popsaný znak koresponduje ve své podstatě s nejstarší historickou podobou znaku městečka Kostelce doloženou pečetí ze XVI.století přivěšenou k listině z roku 1604, jakož i s podobou znaku na pozdějších sfragistických pramenech počínaje pečetí datovanou rokem 1758 a konče obecními razítky z období po konstituci obecního zřízení v polovině XIX.století.

Barevná podoba historického znaku městečka byla stanovena v roce 1965 na základě návrhu historika Miloslava Peterky tak, aby tinktury hlavní znakové figury a štítu odpovídaly erbovním tinkturám pánů z Kravař, kterým městečko patřilo ve XIV.

a XV.století.Z výše uvedeného vyplývá současné oprávnění města Kostelce na Hané užívat svůj historický znak města a tím tedy skutečnost, že podle současné právní úpravy není nutno ze strany města žádat o udělení či potvrzení znaku města, nýbrž pouze – v případě zájmu města – o stanovení odborně adekvátního blasonu – tj. závazného slovního popisu – znaku města a jeho zařazení do evidence Registru komunálních symbolů vedeného Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Heraldicky adekvátně úsporný a přitom všeobsahující blason neboli heraldickou terminologií sestavený popis znaku města by přitom mohl vypadat takto:

„V červeném štítě na stříbrném soklu stříbrné kvádrované průčelí kostela s prázdnou branou, dvěma černými obloukovými okny a třemi stříbrnými věžemi, prostřední vyšší, každou s černým obloukovým oknem a modrou stanovou střechou zakončenou zlatým latinským křížem.“


Vlajka Kostelce na Hané

1.dubna 2014 byl požádán heraldik Mgr. Jan Tejkal o vytvoření návrhu vlajky a blasonu (popis znaku) znaku města Kostelce na Hané. Heraldik Mgr. Jan Tejkal vytvořil blasona navrhl pět variant návrhu vlajky města. K variantám návrhu vlajky města a blasonu se kladně vyjádřil člen expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexologiii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a garant za  správnost návrhů, PhDr. Ivan Štarha z Moravského zemského archivu v Brně. Na 34. zasedání zastupitelstva města dne 18.6.2014 zastupitelé schválili návrh závazného blasonu (slovního popisu historického znaku města) a návrh vlajky města Kostelce na Hané – variantu č.5.

Vlajka

 

 

 

Popis vlajky města
„List tvoří tři svislé pruhy, bílý, červený a bílý, v poměru 1:3:1. V červeném pruhu na bílém soklu bílé kvádrované průčelí kostela s prázdnou branou, dvěma černými obloukovými okny a třemi bílými věžemi, prostřední vyšší, každou s černým obloukovým oknem a modrou stanovou střechou zakončenou žlutým latinským křížem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Následně byl zažádán Podvýbor pro heraldiku a vexologiii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o stanovení závazného slovního popisu historického znaku města, schválení návrhu vlajky města a doporučení Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vlajku městu udělit. Podvýbor pro heraldiku a vexologii dne 5.11.2014 se zabýval žádostí o udělení vlajky a doporučil, aby symbol byl městu udělen v navrhované podobě.

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka č. 27  ze dne 24. listopadu 2014 o udělení znaků a vlajek a podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, bylo městu Kostelec na Hané uděleno právo užívat vlajku.

FotoDekret o udělení vlajky

 

 

 

 

 

 

 

Dekret převzali starosta města pan Ladislav Hynek a místostarosta města Mgr. František Horák dne 5. března 2015 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka na slavnostním předání dekretů ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 24/16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.