Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Organizační řád


čl. 1
Základní ustanovení

Organizační řád Městského úřadu v Kostelci na Hané stanoví jeho organizační strukturu, zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, vzájemné vztahy a rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků městského úřadu.


čl.2
Postavení a působnost úřadu

2.1. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích   ( dále jen zákon o obcích ) a pokud jde o působnost též zvláštními zákony.

2.2. Městský úřad plní úkoly oblasti samostatné a přenesené působnosti. Jeho vztahy k orgánům obce upravuje zákon o obcích

2.3.V oblasti samostatné působnosti se odpovídá městský úřad radě města (zákona o obcích). Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Krajskému úřadu Olomouckého kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

2.4.V oblasti samostatné působnosti

- plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města a podílí se na přípravě podkladů pro jednání rady a zastupitelstva.
- pomáhá výborům a komisím rady jejich činnosti

2.5. V oblasti přenesené působnosti

- vykonává státní správu výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce ( viz příloha č.1)
- rozhoduje o poskytnutí informací žadatelů podle zvláštního zákona


čl. 3
Vnitřní členění městského úřadu

3.1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu, úředníci a zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu. Počet pracovníků stanovuje rada města ( viz příloha č.2 )

3.2. Městský úřad je tvořen jedním odborem, který se dále člení na jednotlivá oddělení  ( viz příloha č.3)

3.3. Náplň činnosti jednotlivých oddělení je v příloze č.4

3.4. Jménem městského úřadu jedná starosta města, na základě zmocnění starosty a v rozsahu svěřené působnosti místostarosta a tajemník městského úřadu. Ostatní pracovníci mohou jménem městského úřadu jednat jen na základě zmocnění.

3.5. Podpisové oprávnění je zakotveno v příloze č.5


čl. 4
Řízení městského úřadu

4.1.Postavení úředníků a zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu je dáno zákonem číslo 312/2002 Sb.,o úřednicích územně samosprávných celků

4.2. Každý úředník a zaměstnanec městského úřadu má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího pracovníka, jímž je řízen a jemuž za svou činnost odpovídá.Spory vzniklé mezi jednotlivými odděleními odboru při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník městského úřadu.

4.3.
Starosta města

4.3.1 V čele městského úřadu je starosta, který odpovídá za činnost úřadu v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvu města a radě města. Je odpovědný ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., za včasné zajištění, organizaci a řízení finanční kontroly.organizování.Činnost úředníků a zaměstnanců městského úřadu řídí prostřednictvím tajemníka, který je bezprostředně nadřízeným  všem úředníkům a zaměstnancům, zařazeným do městského úřadu.

4.3.2 Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi městského úřadu a zaměstnancům obce, zařazeným v městském úřadě.

4.3.3 Je bezprostředně nadřízen tajemníkovi městského úřadu

4.3.4 Sestavuje plán veřejnoprávních kontrol a auditu a je odpovědný za jeho plnění

4.3.5 Přijímá opatření k připravenosti městského úřadu, příspěvkových organizací založených nebo zřízených městem a organizačních složek města na plnění úkolů při branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí ( živelné pohromy, nehody,jiná nebezpečí). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a o svých opatřeních bezodkladně informuje radu města.

4.4
Místostarosta

4.4.1 Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly na úsecích činnosti svěřených mu tímto organizačním řádem.Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu a radě města.

4.4.2. Zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti.

4.4.3. Dělba působnosti mezi představiteli úřadu je uvedena v příloze č.6


4.5.
Tajemník úřadu

4.5.1. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.

4.5.2. Plní úkoly uložené jemu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.

4.5.3. Stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem úředníkům a zaměstnancům města, zařazených do městského úřadu.

4.5.4. Plní úkoly statutárního zaměstnavatele podle zvláštních právních přepisů vůči úředníkům a zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu

4.5.5. Vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada města.

4.5.6. Dbá na účelnou organizaci práce úřadu, plynulý chod jeho činnosti, ve spolupráci s místostarostou připravuje pro radu města návrh organizačního řádu. Odpovídá za celkovou personální agendu, sleduje odbornou úroveň úředníků řeší způsob zvyšování kvalifikace.

4.5.7. Zajišťuje zpracování plánu vzdělávání a prohlubování kvalifikace úředníků dle zvláštního zákona.

4.5.8. Stanovuje konkrétní úkoly svým podřízeným a přijímá opatření k jejich zajištění

4.5.9. Vymezuje práva a povinnosti podřízených úředníků a zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost.

4.5.10. Kontroluje výkon státní správy

4.5.11. Zpracovává podklady pro Obecně závazné vyhlášky a nařízení města, kontroluje jejich dodržování v rámci působnosti odboru a navrhuje příslušná opatření.

4.5.12. Zodpovídá za vyřízení petic, stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci odboru

4.5.13. Spolupracuje s předsedy příslušných komisí rady a výborů zřízených zastupitelstvem, poskytuje jim pomoc při plnění jejich úkolů.


4.6.
Zaměstnanci a úředníci úřadu

4.6.1. Zaměstnanci a úředníci městského úřadu jsou začleněni do odboru

4.6.2. Zaměstnanci a úředníci jsou podřízeni tajemníkovi městského úřadu

4.6.3. Vykonávají svou činnost v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, usneseními vlády ČR, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, jakož i pracovním řádem úřadu a svou pracovní smlouvou. Konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny písemně v pracovní náplni.

čl.5
Vnitřní vztahy mezi odděleními, součinnost a zásady vzájemné spolupráce

5.1. Všechna oddělení jsou povinna v rozsahu své působnosti vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní oddělení, projednávat s nimi záležitosti, týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence

5.2. Spolupráce mezi jednotlivými odděleními se uskutečňuje na úrovni tajemníka městského úřadu a zaměstnanců jednotlivých oddělení formou ústních dotazů, písemných stanovisek,pravidelných porad tajemníka a závaznými příkazy starosty, místostarosty a tajemníka.

5.3. Ústní dotazy jsou vyřizovány bezodkladně, požadavky na písemná sdělení, dle závažnosti dotazovaných skutečností, jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě do pět pracovních dnů, u obtížnější problematiky vyžadující odborné posouzení ve lhůtě do 30-ti dnů.

5.4. Porady starosty,místostarosty a tajemníka se konají 1x týdně k dané problematice jsou přizváni jednotlivý pracovníci oddělení. Porady tajemníka s úředníky a zaměstnanci se konají 1x měsíčně. Předmětem porad je kontrola plnění úkolů, vzešlých zejména z jednání rady a zastupitelstva města, vzájemné předávání informací, pracovně právní záležitosti a stanovení úkolů s určením odpovědnosti za jejich splnění. Z těchto porad si pořizují jejich svolavatelé písemný zápis.

5.5. Všechna oddělení spolupracují zejména:

- při sestavováním rozpočtu, při provádění jeho rozpisu a kontroly
- při plnění příjmové stránky rozpočtu
- při včasném vyřizování úhrady faktur v souladu s vnitřní směrnicí
- při provádění inventarizace majetku města
- při evidenci a kontrole plnění podmínek finančních dotací městu, s důrazem na účelnost, hospodárnost a efektivnost
- ve věcech nakládání s majetkem města
- při evidenci smluv uzavřených městem nebo právnickými osobami a příspěvkovými organizacemi, jejichž zakladatelem či zřizovatelem je město a organizačními složkami města, pokud tyto smlouvy zakládají, mění a ruší závazkové právní vztahy pro město
- při řešení materiálně technického vybavení pracovišť
- při přípravě zasedání rady a zastupitelstva města a při kontrole plnění jejich usnesení
- při zajišťování vedení spisové agendy v souladu s platným spisovým a skartačním řádem
- při zajišťování informovanosti občanů prostřednictvím úřední desky, internetové stránky města a zpravodaje vydávaného městem.
- při povinnosti účelného, hospodárného a efektivního využívání zařízení MěÚ
- při organizaci voleb a sčítání lidu na území města
- všechny oddělení vzájemně spolupracují při zajišťování společných úkolů, úkolů souvisejících s přípravami obrany státu a při řešení mimořádných situací dle pokynů tajemníka městského úřadu

5.6. Všechna oddělení odpovídají zejména za :

- úplnost movitého a nemovitého majetku dle inventárních seznamů ( bez souhlasu odpovědné osoby nesmí provádět jakékoliv převody tohoto majetku). Odpovídají za hospodaření s tímto majetkem a jeho ochranu
- hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu z hlediska dodržování zásad hospodárnosti, rozpočtové a finanční kázně
- zpracování čtvrtletních rozborů hospodaření na svěřeném úseku
- kontrolní činnost ve svěřených oblastech působnosti, o závažných poznatcích z kontrolní činnosti informují přímého nadřízeného
- organizaci a způsob vedení spisové agendy na daném oddělení v souladu s platným spisovým a skartačním řádem a souvisejícími právními předpisy
- dodržování zvláštních předpisů při práci s utajovanými skutečnostmi


čl.6
Závěrečná ustanovení

Organizační řád byl schválen Radou města Kostelec na Hané dne 30.6.2006 usnesení číslo  UR 93/4/2006 a nabyl účinnosti dnem 1.7.2006

Ruší se organizační řád  ze dne schválený Radou města dne 24.4.2003,

Organizační řád je možné doplňovat, měnit nebo rušit jen po schválení Radou města

Činnost městského úřadu je dále usměrňována těmito vnitřními předpisy :

 1. Zveřejňování informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění
 2. Směrnice Města Kostelec na Hané o inventarizaci majetku města
 3. Spisový a skartační řád Městského úřadu Kostelec na Hané
 4. Směrnice č.10/2004 – Pravidla hospodaření s majetkem města
 5. Směrnice č.1/2006, kterou se stanoví zásady k oběhu účetních dokladů
 6. Směrnice č.3/2003 - Pracovní řád
 7. Směrnice č.5/2003 - o náhradách škod
 8. Směrnice č.9/2003 - poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách
 9. Jednací řád RM a zastupitelstva města

Kostelec na Hané 6.6.2006

Miroslav Rozehnal ing. Vladimír Procházka

místostarosta starosta

OBSAH

Čl.1 Základní ustanovení
Čl. 2 Postavení a působnost úřadu
Čl. 3 Vnitřní členění městského úřadu
Čl. 4 Řízení městského úřadu
Čl. 5 Vnitřní vztahy mezi odděleními, součinnost a zásady vzájemné spolupráce
Čl. 6 Závěrečné ustanovení

Počet příloh: celkem 6

Příloha č. 1 Vymezení územního obvodu
Příloha č. 2 Stanovení počtu zaměstnanců odboru
Příloha č. 3 Organizační schéma městského úřadu
Příloha č. 4 Náplň činnosti odboru dle jednotlivých oddělení
Příloha č. 5 Podpisový řád
Příloha č. 6 Dělba působnosti mezi představiteli úřadu


Příloha č.1
Organizačního řádu Městského úřadu Kostelec na Hané

Vymezení působnosti obvodu pro výkon státní správy Městského úřadu Kostelec na Hané.

Postavení obce jako územního samosprávního celku je založeno již v hlavě sedmé Ústavy České republiky o územní samosprávě.Podstata právního základu tohoto postavení obcí vyplývá v prvé řadě z čl.100 Ústavy ČR, podle něhož jsou územní samosprávné celky, obce a kraje, územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu s tím,že zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

Správní obvod Městského úřadu v Kostelci na Hané je vymezen katastrálním územím tohoto města.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví matriční úřady a vymezení jejich správního obvodu. Městský úřad Kostelec na Hané jako úřad pověřený vedením matrik zajišťuje matriční agendu pro obce:

Kostelec na Hané, Bílovice - Lutotín, Lešany

Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 448/2002 Sb.,jím se uveřejňuje podle § 117 odst.2 zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.1.2002, je městský úřad Kostelec na Hané obecným stavebním úřadem pro správní obvod:

Kostelec na Hané,Lešany, Ptení, Zdětín, Holubice, Ptenský Dvorek, Hluchov, Přemyslovce, Štarnov, Střechovice,Služín, Čechy pod Kosířem, Pěnčín, Laškov, Dvorek, Kandia, Krakovec, Bílovice - Lutotín.

Kostelec na Hané dne 6.6.2006
Miroslav Rozehnal ing. Vladimír Procházka
místostarosta starosta

Příloha č.2
Organizačního řádu Městského úřadu Kostelec na Hané

Stanovení počtu úředníků a zaměstnanců zařazených do MěÚ Kostelec na Hané podle jednotlivých oddělení.

Odbor: Hospodářsko správní odbor 1
Tajemník 1
Sekretariát 1
Oddělení ekonomiky a vnitř.věcí 6
Hl.účetní 1
Daně, poplatky, pokladna 1
Mzdová účetní 1
Matrika 1
Správce hřbitova 1
Uklizečka 1
Oddělení investic, výstavby, ŽP, majetek města 1
Samostatný odborný referent 1
Oddělení kultury, tělovýchovy a sportu 4
Propagační referent města 1
Knihovník 1
Sportovní areál 2
Stavební úřad 3
Samostatný odborný referent 2
Referent 1
Vedoucí úřadu 1
Počet úředníků 8
Sekretariát 1
Propagační referent 1
Knihovník1
Správní zaměstnanci5
Počet zaměstnanců

Kostelec na Hané 6.7.2007
Miroslav Rozehnal ing. Vladimír Procházka
místostarosta starosta

Příloha č. 4
Organizačního řádu Městského úřadu Kostelci na Hané.

Sekretariát

 • v plné míře zabezpečuje chod sekretariátu, vykonává všechny sekretářské práce, pořizuje zápisy z jednání a kontroluje jejich plnění
 • vede korespondenci starosty a místostarosty města
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny
 • zabezpečuje po stránce organizační přípravu zasedání MR a MZ v souladu s jednacími řády orgánů, pořizuje z nich zápisy
 • zveřejňuje usnesení RM a MZ na internetových stránkách města
 • vede evidenci o členech zastupitelstva
 • vede evidenci o zveřejňování OZV města a dalších písemností zveřejňovaných na úřední desce městského úřadu,
 • vede evidenci vydaných obecně závazných vyhlášek
 • vede archiv městského úřadu
 • zabezpečuje aktualizaci internetových stránek města


DODATEK č. 1/2010 k
Organizačnímu řádu Městského úřadu Kostelec na Hané

ruší se v příloze 4 odst. - sekretariát a nahrazuje se novým ve znění:

Sekretariát

 • v plné míře zabezpečuje chod sekretariátu, vykonává všechny sekretářské práce,pořizuje zápisy z jednání a kontroluje jejich plnění
 • vede korespondenci starosty a místostarosty města
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny
 • zabezpečuje po stránce organizační přípravu zasedání MR a MZ v souladu s jednacími řády orgánů, pořizuje z nich zápisy
 • vede evidenci o členech zastupitelstva
 • vede evidenci plánů činnosti výborů, komisí a soustřeďuje usnesení z jejich jednání
 • vede evidenci o zveřejňování OZV města a dalších písemností zveřejňovaných na úřední desce městského úřadu,
 • vede evidenci vydaných obecně závazných vyhlášek
 • vede archiv městského úřadu
 • zajišťuje výpisy z centrálních informačních systémů veřejné správy v rámci systému Czech POINT
 • eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným oddělením k vyřízení
 • odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky
 • provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí


Náplně činnosti jednotlivých oddělení

Oddělení ekonomiky a vnitřních věcí

Zajišťuje nejsložitější souhrnné ekonomické agendy města včetně komplexních ekonomických rozborů, které předkládá k projednání orgánům města na úseku:

 • sestavuje návrh rozpočtu, projednává jej a provádí jeho rozpis
 • předkládá návrh rozpočtu města pro jednání orgánů města
 • předkládá návrh plánu hospodářské činnosti města
 • zabezpečuje kontrolu hospodaření podle schváleného rozpočtu,hospodárnost a účelnost ve výdajích rozpočtu, usiluje o zvyšování vlastních příjmů
 • zpracovává odůvodněné změny rozpočtu, zpracovává pro orgány města rozpočtová opatření a vede jejich evidenci
 • sleduje a vyhodnocuje dotace města a spolu s ostatními odděleními provádí jejich pravidelnou kontrolu
 • spolupracuje s bankovními ústavy
 • spolupracuje s pojišťovnami
 • spolupracuje s vnitřní a vnější kontrolou
 • provádí běžnou kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb.
 • metodicky řídí organizace a zařízení zřízené městem na úseku financování
 • zabezpečuje komplexní zajišťování daní a poplatků podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v pozdějších zněních, spolupracuje s finančním a kontrolním výborem
 • provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj nákladů a výdajů, včetně návrhů opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování
 • vede účetnictví výdajů a příjmů města podle platné účtové osnovy a rozpočtové skladby platné pro město, sleduje a řídí se ostatními zákony, předpisy a vnitřními předpisy
 • sleduje a vede bankovní účty, zabezpečuje řádné provádění hospodářských dispozic
 • obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků
 • vede evidenci smluv o zřízení účtů města, vede evidenci faktur - po zápisu do deníku předává faktury k přezkoumání a potvrzení
 • z hlediska věcného a číselného, po vrácení faktur odpovídá za provedení úhrad velhůtě splatnosti
 • z dodavatelských faktur provádí předfakturaci
 • přezkušuje účetní doklady z hlediska formálního
 • měsíčně kontroluje správnost zaúčtovaných výdajů v hlavní knize
 • provádí zaúčtování příjmů a výdajů pokladny
 • vede evidenci o majetku města, na základě účetních dokladů provádí zařazování a vyřazování majetku, čtvrtletně odsouhlasuje s pracovníkem odpovědným za evidenci majetku správnost vedení jejich evidence v programu CORDIC na účetní stav
 • vystavuje upomínky v případech pohledávek po splatnosti
 • podílí se na zpracování obecně platných vyhlášek s místní působností


V oblasti mzdové agendy zajišťuje

Zabezpečuje personální agendu,vypracovává podklady pro pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

 • zpracovává statistické údaje týkající se personální a mzdové agendy
 • zpracovává podklady pro platové výměry dle platných směrnic
 • spolupracuje s UP ve věcech zaměstnání občanů se ZPS
 • sleduje čerpání mzdových prostředků v rámci rozpočtu města
 • zpracovává mzdy, mzdovou agendu, včetně soc.a zdravotního pojištění pro zaměstnance MěÚ
 • sleduje mzdovou agendu ředitelů a vedoucích příspěvkových organizací zřízených městem
 • vede a vyřizuje agendu související s pohřebním řádem ( zpracovává nájemní smlouvy, vede evidenci, sleduje úhradu nájemného, zveřejňuje volná  hrobová místa
 • zpracovává mzdy na základě smluvních ujednání


V oblasti agendy související s pronájmem obecních bytů

 • prověřuje podané žádosti o pronájem obecních bytů a provádí šetření z hlediska sociálního, předkládá bytové komisi
 • vede seznamy uchazečů o obecní byty
 • v závislosti na velikosti města zpracovává a předkládá orgánům města zvýšení max nájemného z bytů
 • vede evidenci smluv o nájmu, prodeje bytů, zástavní smlouvy domů
 • vede evidenci pojistných událostí a podílí se na jejich likvidaci, a to i mimo tuto oblast


Kompletně zajišťuje pokladní agendu podle zvláštních předpisů

 • sleduje hrazení příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příspěvkových organizací v souladu s platnou vyhláškou, účtuje penále a předkládá návrhy na vymáhání pohledávek
 • provádí vymáhání nedoplatků z jednotlivých oddělení


V oblasti provozování výherních hracích přístrojů

Zákon číslo 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • vydávává rozhodnutí o provozu výherních hracích přístrojů
 • provádí kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o loteriích a jiných podobných hrách na území města
 • ukládá pokuty za porušení povinnosti podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách


Zabezpečuje komplexní výkon matriční agendy

 • odborné zpracování rozhodnutí v prvním stupni správního řízení, včetně kontroly a dozoru, zejména v oblasti změny jména a příjmení
 • vede seznam voličů a plní úkoly s tímto spojené v souladu s platnými předpisy
 • ověřuje žádosti o výpis z Rejstříku trestů v souladu s platnými předpisy
 • provádí vidimaci a legalizaci v souladu s platnými předpisy
 • vede ohlašovnu o pobytu občanů ve městě a plní úkoly s tímto související v souladu s platnými předpisy
 • zabezpečuje realizaci úkolů při sčítání lidu, domů a bytů
 • plní úkoly spojené s činností Komise pro občanské záležitosti
 • plní úkoly se zabezpečením voleb


V oblasti sociálních služeb zajišťuje a spolupracuje

 • v souladu s platnými právními předpisy péči o sociálně potřebné občany, rodiny s dětmi, občany zdravotně postižené a staré
 • vypracování rozhodnutí pro výplaty dávek sociální péče
 • výkon sociálně - právní ochrany dětí v souladu s platnými právními předpisy ( § 10, zákona číslo 359/1999 Sb., )
 • v naplnění úkolů stanovený  v § 94, zákona číslo 108/2006 Sb.,o sociálních službách ( s účinností od 1.1.2007)


Oddělení investic, výstavby, ŽP, majetek města
V oblasti investic, výstavby,životního prostředí a majetku města

 • zpracování koncepčních návrhů investičních akcí do programu rozvoje města
 • vydávání stanovisek k investičním akcím v souladu se stavebním úřadem
 • zajišťování přípravy a realizace investic města dle schváleného rozpočtu města, včetně předávacích protokolů ( u zvláště složitých investic, nebo k velkému množství investičních akcí  se doporučuje vedení města zajistit investorský dozor smluvně).
 • zabezpečuje objednávky ve spolupráci s ekonomickým oddělením
 • zajišťuje projektovou dokumentaci
 • zajišťuje výběr dodavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje podklady pro uzavření dodavatelských smluv
 • zpracovává podklady k zařazení investic do majetku města
 • zajišťuje údržbu budov a staveb v majetku města, mimo budov převedených do správy , výpůjčky, nebo do nájmu příspěvkovým organizacím zřízeným městem
 • zabezpečuje, pořizuje a archivuje stavební dokumentaci k nemovitostem v majetku města
 • plánuje a zabezpečuje základní údržbu a opravy nemovitostí v majetku města


Správa majetku města

( pokud tato správa nebyla na základě smlouvy svěřena příspěvkové organizaci města  ZŠ, DD,Služby města)

 • nebytové prostory
 • pozemky
 • bytový fond
 • veřejné osvětlení
 • MK ( chodníky, vozovky, polní cesty )
 • dopravní značení
 • správu hřbitova
 • příprava převodu majetku města, po schválení Zastupitelstvem města, příprava smluv, zabezpečení provedení vkladu do katastru nemovitosti
 • příprava podkladů pro jednání RM a ZM ve věcech pronájmů, po schválení příprava smluv, předání pronajímaných nemovitostí
 • zabezpečuje účelné a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem města
 • zabezpečuje požární prevenci v rámci úřadu


Výkon samosprávy v oblasti dopravy v rozsahu působnosti správce místních komunikací

 • spravuje pasport místních komunikací v celém rozsahu
 • dle zákona o místních komunikací vydává povolení ke zvláštnímu užívání silničního tělesa


Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti životního prostředí, ochrany krajiny v rozsahu působnosti města

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, oznámení nebo zákazu kácení dřevin
 • ukládá náhradní výsadbu
 • vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání v oblasti ochrany přírody
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek v oblasti ochrany přírody
 • příslušnému správnímu orgánu podává oznámení o znečišťování ovzduší kotelnami a technologiemi nemovitostí


Zabezpečuje výkon státní správy v odpadovém hospodářství

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné  smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s zákonem č.185/2001 Sb.
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66, odst.1; současně může stanovit opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadu na skládku


Zabezpečuje ve správní oblasti: Odpadové hospodářství

 • zajišťuje spolupráci v systému EKO-KOM, odesílá výkazy
 • organizuje svoz objemového odpadu ( jaro, podzim) viz. § 17 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech
 • organizuje nahodilé svozy velkoobjemových kontejnerů
 • zajišťuje napojení místních podnikatelů na systém nakládání s odpady města na základě smluvního vztahu
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek v oblasti odpadového hospodářství


Vede evidenci majetku města - pozemky

 • sleduje pozemky města, předkládá návrhy na jejich ekonomické využití
 • provádí šetření k pozemkům, jejich evidenci a inventarizaci
 • předkládá návrhy na pronájem nebo prodej
 • vede evidenci nájemních smluv,kupních smluv, směnných smluv


Oddělení kultury, tělovýchovy a sportu
Zabezpečuje kulturní činnost města

zpracování návrhů propagačních akcí. Zadávání realizace propagačních akcí.

 • zabezpečuje kulturní činnost města
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města
 • zabezpečuje kulturní akce pořádá městem
 • spolupracuje s knihovnou
 • zpracovává projekty, týkající se kultury
 • zabezpečuje vydávání zpravodaje města - Kostelecké novinky
 • vykonává správce budovy kina, zabezpečuje filmové představení městského kina, včetně technického provozu a úklidu
 • organizačně zajišťuje domácí a zahraniční akce folklorních souborů „Kosíř“ a „Malý Kosíř“, včetně vedení a uložení krojů
 • organizačně zabezpečuje prodejní výstavy, včetně vyúčtování prodeje a dopravy za dovoz a odvoz vystavovaného zboží
 • organizačně zabezpečuje výstavy, vernisáže a kulturní programy
 • organizačně zajišťuje pořádání koncertů, zájezdů do divadel a hanáckých bálů
 • zajišťuje smlouvy na pořádání kulturních akcí, vstupenky
 • zodpovídá za výběr finančních prostředků na kulturních akcích
 • shromažďuje a zpracovává podklady pro kroniku města
 • metodicky vede kronikáře města
 • zabezpečuje službu občanům - kopírování tiskopisů


Zabezpečuje činnost městské knihovny

 • pravidelnou půjčovní činnost
 • poskytuje bibliografické a faktografické informace čtenářům
 • knihovnicky zpracovává nové knihy a udržuje stávající fond knih
 • slouží jako místo pro přístup veřejnosti k internetu
 • vykonává kulturně výchovnou činnost - besedy , soutěže pro školská zařízení a občany
 • spolupracuje s propagačním referentem městského úřadu při pořádání kulturních akcích
 • zabezpečuje pokladní činnost související s knihovnou a pořádáním kulturních akcí
 • zpracovává projekty, týkající se knihovny
 • sestavuje plány práce knihovny, podklady pro stanovení rozpočtu v oblasti knihovny
 • zajišťuje revizi knihovnických sbírek a vede počítačovou evidenci
 • zodpovídá za sledování fyzického stavu knihovní sbírky
 • zpracovává návrhy na přestavbu knih


Zabezpečuje činnost sportovního areálu

 • organizačně zajišťuje chod sportovního areálu
 • prostřednictvím správce sportovního areálu zajišťuje ekonomicky nejvýhodnější využití sportovního areálu
 • zabezpečuje pokladní činnost související s provozem sportovního areálu
 • předkládá návrh provozního řádu tohoto sportovního areálu
 • zajišťuje provoz a  údržbu prostřednictvím správce sportovního areálu
 • předkládá návrh rozpočtu za toto sportovní zařízení města


Stavební úřad

- výkon přenesené působnosti v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu zejména:

 1. územní řízení
 2. stavební řízení
 3. kolaudační řízení, změna účelu užívání stavby nebo její části
 4. výkon státního stavebního dohledu
 5. odstraňování staveb
 6. projednávání a rozhodování přestupků a správních deliktů, ukládání sankcí a další opatření ve smyslu stavebněprávních předpisů
 7. poskytování informací vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města,

- udržuje a průběžně doplňuje archiv stavebního úřadu, jehož součástí je také archiv stavebních objektů města Kostelec na Hané, a to dle dostupných poznávacích znaků - čísel popisných, evidenčních.

Kostelec na Hané 6.6.2006
Miroslav Rozehnal ing. Vladimír Procházka
místostarosta starosta


Příloha č. 5
Organizačního řádu Městského úřadu Kostelec na Hané

PODPISOVÝ ŘÁD

čl.1

Základní ustanovení

1.1. Podpisový řád městského úřadu upravuje oprávnění a povinnosti podepsat písemnosti vyhotovené na MěÚ Kostelec na Hané, vymezuje pravomoc starosty, místostarosty a tajemníka a ostatních zaměstnanců MěÚ při podepisování písemností.

1.2. Pro účely tohoto podpisového řádu se písemností rozumí dopisy, písemně vyhotovená rozhodnutí a další listiny vypracované nebo přijímané městským úřadem.


Čl. 2
Všeobecné zásady

2.1. Všechny listiny, které jsou vyhotoveny orgány města a týkající se otázek samostatné působnosti se v záhlaví označují „Město Kostelec na Hané“.

2.2. Všechny písemnosti vyhotovené orgánem města a týkající se přenesené působnosti města, s výjimkou nařízení města, se v záhlaví označují slovy „Městský úřad“ s uvedením názvu města.

2.3. Písemnosti vzniklé z jednání představitelů města a zaměstnanců MěÚ musí být jimi podepisovány. Pro podepisování se stanoví zásada jediného podpisu s výjimkou podepisování písemností, u nichž je nutnost více podpisů dána ( obecný předpis, dohody, písemnosti, které podepisují starosta i místostarosta, předtištěné písemnosti apod.).

2.4. U některých písemností může být vlastnoruční podpis nahrazen ověřovací doložkou umístěnou na listině vlevo „Za správnost vyhotovení“, pod níž se vlastnoručně podepíše  ten, kdo je k tomu oprávněn. V tomto případě se k funkci, jménu a příjmení osoby oprávněné k podpisu písemnosti připojí zkratka „v.r“ ( vlastní rukou)

2.5 Při vyhotovení písemností tiskem ( např.OZV) se rovněž za jménem a příjmením podepsaného uvede zkratka „v.r.“)

2.6. Podepisuje-li uvolněný člen zastupitelstva nebo pracovník MěÚ písemnost v zastoupení osoby oprávněné k podpisu, uvádí v podpisu zkratku „.v.z“, označující zastoupení. Na pracovníka nebo člena ZM uvolněného pro výkon funkce pověřeného podepsat písemnost v zastoupení přecházejí práva, povinnosti a odpovědnost, jež vyplývají z funkce zastupovaného, a to v rozsahu zmocnění.

2.7. Z podepsané písemnosti vyplývají pro MěÚ i město právní důsledky. Ten kdo takovou písemnost jménem MěÚ podepsal, odpovídá za tyto důsledky v rozsahu stanoveném platnými předpisy. Odpovědnost za škodu a důsledky zaviněné překročením pravomoci v podepisování nese pracovník, který písemnost neoprávněně podepsal.

2.8. Návrhy písemností předkládaných k podpisu starostovi, místostarostovi a tajemníkovi parafuje na kopii úředník, který návrh předkládá.


čl.3
Formální náležitosti

3.1. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory je dána ČSN 016910. Tato norma je pro všechny pracovníky MěÚ závazná v plném rozsahu.


Čl. 4
Oprávnění k podpisu

4.1. Písemnosti vydané MěÚ podepisují osoby k tomu oprávněné s přihlédnutím k druhu písemnosti, závažnosti obsahu a k osobě příjemce.

4.2. Všeobecně platí, že písemnosti, u kterých podpisem dochází ke vzniku závazku ze strany MěÚ, podepisuje starosta, v případě zmocnění právním předpisem nebo jinou organizační normou pak jiná osoba - místostarosta,tajemník. Elektronický dokument odesílaný prostřednictvím datové schránky označí osoba oprávněná jej podepsat svým elektronickým podpisem.


4.3. Starosta zejména podepisuje

- písemnosti mající bezprostředně vztah k jeho funkci statutárního zástupce města ( např.majetkoprávní úkony), svolává zasedání ZM, RM, spolu s místostarostou podepisuje zápis a usnesení ZM a RM, obecně závazné vyhlášky města.
- písemnosti vzniklé z jednání starosty za město, k jejichž podpisu je oprávněn z titulu své funkce, popř.na základě zmocnění zastupitelstva nebo rady.
- požadavky, závažná sdělení krajskému úřadu, vládě, ústředním orgánům, politickým stranám, řízeným organizacím,
- písemnosti vzniklé na základě jednání rady a zastupitelstva,
- písemnosti obsahující zásadní organizační opatření, týkající se MěÚ


4.4. Místostarosta zejména podepisuje

- spolu se starostou zápis a usnesení RM a ZM, obecně závazné vyhlášky,
- písemnosti vzniklé z jednání zástupce starosty za město, případně na základě zmocnění ZM nebo RM.
- sdělení mající vztah k činnosti odborného úseku adresovaného vyšším orgánům
- v zastoupení písemnosti, které podepisuje starosta


4.5. Tajemník zejména podepisuje

- písemnosti vyplývající z funkce statutárního orgánu zaměstnavatele - opatření podle pracovního řádu, pracovní smlouvy pro zaměstnance MěÚ, mzdové výměry apod.
- písemnosti vzniklé z jednání tajemníka za MěÚ
- písemnosti obsahující zásadní organizační opatření, případně interní instrukce, týkající se práce odboru a jednotlivých oddělení k zabezpečení jejich spolupráce při plnění úkolů, k zabezpečení státní správy, k zabezpečení materiálně technického vybavení MěÚ apod.
- písemnosti zabezpečující odbornou přípravu pracovníků MěÚ ( přihlášky na školení apod.)
- pokyny pro organizaci přípravy materiálů do ZM a RM

4.6. Podepisování písemností odboru a jednotlivých oddělení MěÚ se řídí zásadou, že práci odboru řídí a odpovídá za ni jeho vedoucí.Protože město zřídilo jeden odbor v jehož čele stojí tajemník podepisuje všechny písemnosti zpracované na jednotlivých odděleních při plnění jejich úkolů, zejména při :

- výkonu státní správy
- odborném vedení a metodické pomoci organizacím a zařízením města
- zpracování odborných podkladů pro jednání ZM a RM a jejich orgánů
- spolupráci s ostatními orgány státní správy
- projednání stížností a oznámení občanů
- plnění ostatních úkolů

4.7. Tajemník městského úřadu může v rámci své kompetence pověřit písemným pověřením pracovníka oddělení k podepisovaní konkrétně určených dokumentů ( rozhodnutí vydávané v rozsahu přenesené působnosti ).

4.8.V odůvodněných případech může tajemník rozhodnout, že  méně závažné písemnosti budou podepisovat jiní pracovníci odboru ( předvolání, pozvánky apod.). Toto oprávnění vymezí pracovníkům v pracovní náplni.

4.9. Podepisování účetních dokladů se řídí organizační směrnicí, kterou se stanoví zásady k oběhu účetních dokladů Městského úřadu Kostelec na Hané a organizační směrnicí o hospodaření s majetkem města a jeho evidencí.


čl. 5
Závěrečné ustanovení

5.1. Přílohou podpisového řádu je přehled osob ( včetně podpisových vzorů ) pověřených podepisováním písemností.

5.2. Podpisový řád, jeho změny a doplňky vydává tajemník MěÚ po předchozím projednání s vedením města.


Miroslav Rozehnal ing. Vladimír Procházka
místostarosta starosta

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1
29 30 31
1
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:44

Slunce zapadá:18:11

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, sobota 25. 3. 2023
slabý déšť 13 °C 8 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 14/6 °C
pondělí 27. 3. slabý déšť 7/1 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 5/0 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.