Město Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Rada města

Rada města Kostelec na Hané je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, odpovědným zastupitelstvu města. Její činnost je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání rady města jsou neveřejná.

Jednací řád


Rady města Kostelec na Hané

Rada města Kostelec na Hané se usnesla podle § 101 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků na tomto jednacím řádu:


Čl. I.
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svých schůzí, rozhoduje rada města v mezích zákona.


Čl. II.
Pravomoci rady města

1) Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat v otázkách stanovených zákonem. Rada rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 99, § 100, § 101, § 102, § 122 z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).


Čl. III.
Svolávání jednání rady města

1) Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její zasedání jsou neveřejná.

2) Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.

3) Přítomnost přizvaného na schůzi rady města končí v okamžiku vyřízení projednávané záležitosti. Pozvaný na schůzi rady města se vyjadřuje pouze k problému, ke kterému byl přizván a pouze na výzvu předsedajícího, popřípadě člena rady města.

4) Člen rady města je povinen zúčastnit se schůze rady města, plnit uložené úkoly a hájit zájmy občanů města. V případě, že se člen rady města nemůže zúčastnit schůze rady města, je povinen se předem omluvit starostovi.

5) Přítomní členové rady města stvrzují účast na schůzi svým podpisem na presenční listině.

6) Schůzi rady města svolává starosta, přitom stanoví dobu a místo jednání.

7) V případě potřeby svolávají schůzi rady města místostarosta nebo nejméně dva členové rady města.

Čl. IV
Program jednání a usnesení

1) Jednání rady řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

2) Program jednání, způsob projednávání materiálů a návrhů na opatření předkládá starosta podle obsahu, zpravidla písemně. Za písemné návrhy projednávané radou, za jejich úplnou přípravu a vyhotovení odpovídají předkladatelé.

3) Do rozpravy podle programu jednání se členové rady přihlašují zvednutím ruky. Je nepřípustné zasahovat do hovoru. Kulturnost jednání je podmíněna ukázněností jednotlivých členů rady.

4) Rada města je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

5) Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Usnesení jsou obsažena v zápise ze schůze rady města.

6) Usnesení bude do 10 dnů od konání schůze rady města doručeno sekretariátem starosty členům zastupitelstva města a vedoucím odborů.

7) Program schůze je ve schématu:

- kontrola plnění usnesení a zápisu

- prodeje

- pronájmy

- příspěvky

- různé

- informace členům RM

Čl. V
Zápis z jednání

1) Rada města pořizuje ze svého jednání zápis, který podepisuje starosta s místostarostou nebo jiným radním.

2) V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady města, schválený program schůze rady města, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

3) Zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva města a do 10 dnů doručen všem členům rady prostřednictvím sekretariátu starosty města.

4) O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města. Vydávat informace o jednání rady je radou města splnomocněn starosta města a místostarosta města.

Čl. VI
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

1) Kontrola plnění usnesení se provádí vždy na začátku schůze rady města a popřípadě rada města doporučí další opatření pro splnění úkolu z usnesení.

2) Materiály k jednotlivým usnesením o jejichž splnění se jedná, předkládají jednotlivé odpovědné osoby sekretariátu starosty města.

3) Průběžnou kontrolu usnesení provádí kontrolní výbor jako orgán zastupitelstva města, který zastupitelstvu města podává informaci o plnění usnesení za uplynulé pololetí.


Čl. VII
Hlasování

1) Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Jestliže by v průběhu schůze došlo k poklesu počtu přítomných členů a nebyla tak zajištěna nadpoloviční většina všech členů, předsedající ukončí schůzi. 2) Hlasuje se zvednutím ruky. Rada města může předem rozhodnout, že o některé otázce bude hlasovat tajným hlasováním. 3) K přijetí platného usnesení je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů rady města.

4) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby bylo hlasováno o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

5) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

6) V případě, že je návrh na usnesení předložen v několika variantách, hlasuje rada města nejprve o první navržené variantě doporučené vedením města nebo odbory městského úřadu. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

7) Nepřijme-li rada města navržené usnesení, přijme se usnesení se zapracovanými připomínkami a návrhy.

8) Zápis a usnesení rady města podepisuje starosta a místostarosta nebo jiný člen rady města. Zveřejnění se provádí na Úřední desce Městského úřadu Kostelec na Hané umístěné na budově radnice, Jakubské nám. 138. Usnesení nesmí obsahovat údaje, které jsou chráněny zákonem na ochranu osobních dat. Tyto údaje jsou obsaženy pouze v dokladech ze schůze rady města.

9) Usnesení o otázkách strategických zájmů města, kdy by zveřejnění podrobností ohrozilo možnou realizaci záměru města, nebo na žádost druhé smluvní strany, nebo by mohlo dojít k vyzrazení podnikatelského záměru, může být rozhodováno a hlasováno o určitých otázkách ve zcela obecné rovině (jen např. s uvedením ceny bez uvedení identifikace smluvního partnera nebo nemovitosti).


Čl. VIII
Právo vznášet dotazy, připomínky a podněty

1) Členové rady města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na činnost městského úřadu, městské policie a na činnost organizací a vedoucí organizačních složek města, statutární orgány příspěvkových organizací, které město zřidilo nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které město založilo.


Čl. IX
Závěrečná ustanovení

O změnách a doplňcích nebo vydání nového jednacího řádu rozhoduje rada města operativně. Tento jednací řád byl schválen radou města a nabyl účinnosti dne 6.12.2002.


Miroslav Rozehnal
místostarosta

Ing. Jiří Kintr
starosta

Rychlý kontakt

Město Kostelec na Hané
Jakubské nám. 138
798 41 Kostelec na Hané

Tel. 582 373 203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz

 

Úřední dny

Pondělí: 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa:   8:00-11:30 / 12:30-17:00

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 6/1 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 6/1 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 7/1 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.